Welkom! 

We nemen tussen 2-4 werkdagen contact met je op. SMSen of appen mag ook: Tel: 06-41392734

 

Praktische informatie, Privacy en registratie

Praktische informatie

Facturatie via werkgever, arbo of aanvullend pakket van de ziektekosten verzekering

Afspraak afzeggen of verplaatsen? 

Dat kan kosteloos tot 24 uur van te voren. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht. 
Maar fijn als je ruim van te voren af zegt zodat iemand anders gebruik kan maken van de vrij gevallen plek. 

Tarieven:

Intake: Tarief van consult 50 minuten
Psycho sociale consulten (25 min.) particulier  € 45,00 
Psycho sociale consulten (50 min.) particulier  € 90,00 
Psycho sociale relatie gesprekken (50 min)       € 100,00
Coaching particulier ( 50 min)                              € 100,00 excl. BTW 
Telefonische consulten (per 15 min)                   € 25,00 
Coaching via bedrijf/werkgever:                          Offerte op maat

Betalingen en vergoedingen

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor psycho sociale consulten of coaching (deels) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een budget per medewerker. Een coaching traject wordt als effectief ervaren. Informeer bij je leidinggevende, bij HR of bedrijfsarts. Wij maken dan een offerte.
 • Via de Arbo-dienst
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  In het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt psychosociale therapie (deels)  vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. (het valt doorgaans onder alternatieve ziektekosten)  Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. zie http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars voor een overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars. De facturatie wordt verzorgd door Infomedics, welke je kunt indienen bij je ziektekosten verzekering. www.infomedics.nl
   
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
   
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut of coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelende therapeut/coach heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘coaching' of  'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

-------------------------------------

Aangesloten bij LVPW, RBCZ en Tuchtcollege 

Ik ben geregistreerd lid bij de LVPW .

De LVPW is een onafhankelijke beroepsvereniging voor professionals in de Psychosociale hulpverlening. Deze LVPW stelt hoge eisen wat betreft deskundigheid en professionaliteit aan de bij haar aangesloten leden. Daardoor zijn er steeds meer zorgverzekeraars die deze vorm van hulpverlening vergoeden. De LVPW is weer aangesloten bij de koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg) .

Er is een Klacht- en - Tuchtrechtregeling, deze is onder gebracht bij de TCZ (Tuchtregeling Complementaire Zorg). Bij een conflict gaan wij eerst samen bekijken of we eruit kunnen komen. Lukt dit niet, kunt u zich wenden tot de LVPW en worden verdere stappen ondernomen.

http://www.lvpw.nl/reglementen

http://www.lvpw.nl/voor-clienten/klachtencommissie


------------------------------

Praktische informatie bekijken

LET OP: Lees de voorwaarden goed door want hierin staat informatie over betaling en vergoedingen.