kwaliteit en privacy voorop 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeut of coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelende therapeut/coach heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘coaching' of  'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

-------------------------------------
sommige van ons zijn geregistreerd als register therapeut bij LVPW, RBCZ en SCAG 
De LVPW is een onafhankelijke beroepsvereniging voor professionals in de Psychosociale hulpverlening. Lees meer De LVPW stelt hoge eisen wat betreft deskundigheid en professionaliteit aan de bij haar aangesloten leden. Daardoor zijn er steeds meer zorgverzekeraars die deze vorm van hulpverlening vergoeden. De LVPW is aangesloten bij de koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg) .
 

 

 

 

 

 

Image removed.Image removed.Image removed.

 

 

http://www.lvpw.nl/reglementen

http://www.lvpw.nl/voor-clienten/klachtencommissie